powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównejMinisympozjum: Rak endometrium

Sprawdź swoją wiedzę: rak endometrium

Professor 1. R. Johnson, Department of Obstetrics and Gynaecology, City Hospital, Nottingham NG5 1PB, Wielka Brytania. Tłumaczył Mariusz Górnicz

Pytanie 1


Na rycinie 1 przedstawiono obraz adenoacanthoma.

1. Jakie dwie cechy histologiczne są widoczne na fotografii?

2. Jaki mają one wpływ na rokowanie?

3. Wymień trzy inne postacie histologiczne występujące w raku endometrium.

4. Jaki wpływ na rokowanie ma obecność tych postaci?
Pytanie 2


Na rycinie 2 przedstawiono obraz raka brodawkowatego endometrium.

1. Jakiej grupy wiekowej pacjentek dotyczy ta odmiana nowotworu, w porównaniu z gruczolakorakiem endometrium?

2. Jaki jest związek hormonalnej terapii zastępczej z tą postacią nowotworu?

3. Jaki wpływ na rokowanie ma obecność rozrostów brodawkowych w raku endometrium?

4. Dlaczego? Podaj dwa powody.
Pytanie 3


Prawda czy fałsz? Atypowa hiperplazja endometrium:

1. Jest z reguły zmianą rozlaną obejmującą całe endometrium

2. Jest stymulowana przez estrogeny.

3. Jest wykrywana w 12% materiałów z wyłyżeczkowania jamy macicy.

4. Prawdopodobieństwo przemiany złośliwej jest takie, jak w hiperplazji torbielowatej.

5. Objawia się zwykle nieprawidłowymi krwawieniami z pochwy.Pytanie 4


Prawda czy fałsz? Rak endometrium:

1. Jest przyczyną największej liczby zgonów spośród wszystkich nowotworów narządu rodnego.

2. Często jest wykrywany w badaniu cytologicznym szyjki macicy.

3. Częściej występuje u Europejek niż u Azjatek.

4. Najczęściej przybiera postać gruczolakoraka.

5. Częstość jego występowania zmniejsza się.Pytanie 5


Prawda czy fałsz? Terapia estrogenowa prowadzi do powstania raków endometrium, które:

1. Są słabo zróżnicowane.

2. Naciekają głęboko.

3. Reagują na leczenie progestagenami.

4. Mają dobre rokowanie.

5. Często dają wznowy.Pytanie 6


Prawda czy fałsz? Następujące czynniki są uważane za predysponujące do rozwoju raka endometrium:

1. Wielorodność.

2. Wczesna menopauza.

3. Stosowanie skojarzonej hormonalnej terapii zastępczej.

4. Otyłość.

5. Stosowanie wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.Pytanie 7


Prawda czy fałsz? Rozważając szerzenie się raka endometrium, można stwierdzić, że:

1. W większości przypadków w chwili rozpoznania nowotwór nacieka ponad 2/3 grubości myometrium

2. Stopień naciekania myometrium koreluje ze stopniem zróżnicowania histologicznego komórek guza.

3. Przerzuty do węzłów chłonnych występują w ponad 50% przypadków.

4. Przerzuty do jajnika są sporadyczne.

5. Wykrycie komórek nowotworowych w obszarach adenomiozy jest związane ze złym rokowaniem.Pytanie 8


Prawda czy fałsz? Rak endometrium:

1. Występuje najczęściej u kobiet w wielu 65-75 lat.

2. Jest spotykany bardzo rzadko u kobiet przed 40 rokiem życia.

3. Jest spotykany prawie wyłącznie u kobiet po menopauzie.

4. Często występuje u kobiet z nie leczonym zespołem Turnera.

5. Jest związany z zespołem wielotorbielowatych jajników.Pytanie 9


Prawda czy fałsz? Następujące objawy powinny nasuwać podejrzenie raka endometrium:

1. Obfite krwawienie miesiączkowe u 42-letniej kobiety.

2. Krwawienie śródmiesiączkowe u 30-letniej kobiety.

3. Krwawienie śródmiesiączkowe u 48-letniej kobiety.

4. Bóle w obrębie miednicy mniejszej u 52-letniej kobiety.

5. Ropniak macicy u kobiety po menopauzie.


Pytanie 10


Prawda czy fałsz? W leczeniu raka endometrium:

1. Najlepszą metodą leczenia jest histerektomia sposobem Wertheima.

2. Nie należy usuwać jajników.

3. Przedoperacyjna radioterapia nie jest konieczna.

4. Radioterapia pooperacyjna jest zalecana w większości przypadków.

5. Stosowanie progestagenów wpływa na poprawę rokowania.

Odpowiedź 1


1. Dobrze zróżnicowany gruczolakorak i łagodna metaplazja płaskokomórkowa.

2. Łagodna metaplazja płaskokomórkowa spotykana jest najczęściej w najlepiej zróżnicowanych nowotworach i w związku z tym rokowanie jest dobre.

3. Złośliwa metaplazja płaskokomórkowa i gruczolakorak (rak gruczołowo-płaskokomórkowy), gruczolakorak z łagodnymi zmianami w zrębie (włókniakorak) i gruczolakorak ze złośliwymi zmianami w zrębie (mięsakorak, dawniej nazywany guzem mieszanym Mullera)

4. We wszystkich tych przypadkach rokowanie jest złe, dużo gorsze niż w przypadku samego gruczolakoraka. Najgorzej rokuje mięsakorak, następnie rak gruczołowy płaskokomórkowy.Odpowiedź 2


1. U starszych kobiet, zwykle w wiele lat po menopauzie.

2. Żaden. Brodawkowate raki endometrium nie reagują na podawanie estrogenów.

3. Rokowanie jest bardzo złe.

4. Rokowanie w brodawkowatym raku endometrium nie zależy od głębokości naciekania myometrium w związku z częstym występowaniem rozległych zmian, również w obrębie otrzewnej.Odpowiedź 3


1. Fałsz (F)

2. Prawda (P)

3. F

4. F

5. P

Atypowa hiperplazja endometrium jest często spotykana obok lepiej rokujących postaci hiperplazji i zwykle nie ma charakteru zmiany rozsianej. W badaniach przeprowadzonych na dużej liczbie próbek wyskrobin pobranych od kobiet nieciężarnych atypowa hiperplazja występowała w ok. 1%. Hiperplazja torbielowata bez atypii cytologicznej rzadko jest przyczyną raka, natomiast w przypadku hiperplazji atypowej częstość przekształcania się w raka endometrium w ciągu 2-24 lat wynosi od 30 do 80% (dane różnych autorów). Pacjentki najczęściej podają w wywiadzie nieprawidłowe krwawienia z pochwy.Odpowiedź 4


1. F

2. F

3. P

4. P

5. F

Rak jajnika oraz rak szyjki macicy są częstszymi przyczynami zgonów u kobiet niż rak endometrium. Rozpoznanie raka endometrium bardzo rzadko stawia się na podstawie wyników badania cytologicznego szyjki macicy. Występowanie choroby wykazuje zróżnicowanie geograficzne, co jest prawdopodobnie związane z występowaniem otyłości i liczbą dzieci. Około 65% raków endometrium to gruczolakoraki, 20% to adenoacanthoma, a 14% raki gruczołowo-płaskokomórkowe. Inne odmiany występują sporadycznie. W ciągu ostatnich 25 lat w USA i w wielu krajach europejskich liczba przypadków raka endometrium zwiększyła się.Odpowiedź 5

1. F

2. F

3. P

4. P

5. F

Raki endometrium występujące u pacjentek przyjmujących estrogeny bez wstawki progestagenowej są z reguły dobrze zróżnicowane, nie naciekają głęboko i częściej ulegają regresji pod wpływem terapii progestagenami. Rokowanie w takich przypadkach jest więc dobre, a wznowy występują rzadko.Odpowiedź 6

1. F

2. F

3. F

4. P

5. F

Mała liczba donoszonych ciąż w wywiadzie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka endometrium, podobnie jak późne wystąpienie menopauzy. Zależność ta jest silniej wyrażona u pacjentek nie przyjmujących estrogenów. Stosowanie w terapii jedynie estrogenów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka endometrium, natomiast dodanie progestagenów w odpowiedniej dawce eliminuje ten wzrost ryzyka. U osób otyłych stężenie własnych estrogenów jest wyższe. Nie ma dowodów na to, że wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne zwiększają ryzyko zachorowania na raka endometrium.


Odpowiedź 7 - brak


Odpowiedź 8 - brak


Odpowiedź 9

1. F

2. F

3. P

4. F

5. P

Regularne obfite miesiączkowanie (menorrhagia) powszechnie nie jest uważane za objaw raka endometrium. Również krwawienia międzymiesiączkowe u 30-letniej kobiety są najczęściej spowodowane zmianami łagodnymi. U kobiety w okresie menopauzy takie krwawienia są bardziej niepokojące. Ból w obrębie miednicy mniejszej bardzo rzadko bywa objawem raka endometrium. Ropniak macicy u kobiety po menopauzie musi zawsze zostać dokładnie oceniony, gdyż może być objawem raka trzonu lub szyjki macicy.


Odpowiedź 10

1. F

2. F

3. P

4. F

5. F

Większość przypadków raka endometrium jest rozpoznawana wówczas, gdy nowotwór jest w pierwszym stopniu klinicznego zaawansowania. Histerektomia sposobem Wertheima może być rozważana jedynie w drugim stopniu klinicznego zaawansowania, lecz nawet wtedy zabieg ten nie wpływa w istotny sposób na poprawę rokowania. Rak endometrium jest uznawany za nowotwór hormonozależny, w związku z czym zawsze należy usunąć jajniki. Ponieważ raka endometrium wykrywa się zwykle w pierwszym stopniu, nie zaleca się stosowania radioterapii przed operacją, gdyż utrudnia ona wykonanie badania histologicznego; po zabiegu operacyjnym radioterapia zwykle nie jest konieczna. Istnieje duża liczba prac dowodzących, że podawanie progestagenów nie poprawia rokowania.powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównej